آموزش های مربوط به تراوین نسخه ظهور اتحاد ها Rise of alliances

در این بخش کلیه آموزش های مربوط به نسخه جدید بازی تراوین "ظهور اتحاد ها" ROA قرار می گیرد