بخش مربوط به نسخه جدید بازی تراوین: آتش و شن

در این بخش کلیه مباحث مربوط به این نسخه از بازی تراوین مطرح خواهد شد