با منجنیق های خود اهداف تصادفی بزنید، در زیر این برف ها گنج های عظیمی نهفته است!