• پیشوا یعنی جنوب غرب    پیشوا اولین و بزرگترین خانواده ی تراوین جهان    پیشوا یعنی برادری برابری    پیشوا یعنی مهربانی ، وفاداری ، آرامش    پیشوا یعنی سربلندی تراوین ایران
    <3 PishVa Team <3