دور دوم: روز اول - چطور برای خود دردسر ایجاد کنیم؟