دور چهارم سرور یک تراوین ایران، در تاریخ 23 مهر ماه شروع خواهد شد!