آزادسازی کتیبه ها ی سرور 4 اسپید


  • کاربران عزیز تراوین

    تاریخ آزاد سازی کتیبه ها در سرور 4 روز 50 ام خواهد بود.
    تاریخ آزاد سازی در سرور اشتباه ثبت شده که به زودی تصحیح می گردد.