نقد و بررسی سرور 6 | آغاز | |

  • 2 نکته در مورد همر واندر زن

   معمولاً با رومن کاتا میسازن و توتن میشه رمر...
   نیازی نیست که یه اکانت هم رمر باشه هم کاتا رو...
   بسیار بودن همرهای رومنی که 1 کیلو رم بیشتر نداشتن با +18 کیلو کاتا
   رمر هم توتن بوده با 1 کیلو کاتا و +25 کیلو رم....
   تعداد کاتاها و رمهای ذکر شده در مثال بالا حداقلهای تعداد کاتا و رم هستن برای واندر زن خوب


   نکته دیگه که دوستان لحاظ نکردن مربوط میشه به تعداد نیروها (حال و حوصله دقیق حساب کردن ندارم)
   با ذکر مثال توضیح میدم
   در شرایط یکسان
   امتیاز حمله یک همر رومن (شمشیرزن + سزار) برابر باشه با 1 میلیون
   امتیاز حمله یک توتن ( گرزی + شوالیه) برابر باشه با 1 میلیون
   آسیبی که توتن میزنه بیشتر هست
   به دلیل تعداد نیروی بیشتر....
   با همه چیز در آمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو / در انزوا پاک بودن نه سخت است و نه با ارزش
   (دکتر شریعتی)