روز سوم -

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • روز سوم -   روز سوم: محل ملاقات

   آنطور که به نظر میرسید, جادوگر یا راهبه ای بر سر محل ملاقاتشان نبود. این امر البته, با توجه به سابقه درخشان مادربزرگ نفرتاری بسیار معمول بود. چیز غافلگیر کننده اصلی حضور دو دوست قدیمی بر آن نقطه بود. لوسیوس و تایبریوس. معمار اسبق امپراطوری مارک را در آغوش کشید ولی خون تایبریوس هنوز از دست وی جوش بود.
   "تو پاشدی و رفتی پی ماجراجویی و گشت و گذار و دو هفته تمام مارو اینجا کاشتی!" تایبریوس مشتش را در هوا تکان داد و به داد و هوار های خویش ادامه داد:"دو هفته تو این گرما! دو هفته! حد اقل میرفتیم داخل اهرام از این جهنم خنک تر بود!" او با عصبانیت در اطاق کوچک رژه میرفت.

   "ولی… شما هم منو دو هفته تو سالونا سر پا نگه داشتید. اون موقع من هم دقیقا میخواستم بهتون همینو بگم…"
   سرازیر شدن فکری به ذهنش باعث شد به همسفر زیبایش نگاه بیندازد. دختر مصری با دقت محو سقف سفید رنگ بالای سرش شده بود. به محث این که نفرتاری نگاه سنگین مارکوس را احساس کرد, با لبخندی خجالت زده چشم در چشم او شد:"خب, مامان بزرگ نمیخواست من تنها مسافرت کنم… پس یه کوچولو نامه هاتونو دست کاری کرد…"

   مارکوس نفس عمیقی کشید, چشمانش را گرد کرد و دست به سینه شد. آهی کشید و سرش را تکان داد. واقعا از همخون آن پیرزن چه انتظاری میرفت؟

   "من واقعا متاسفم… ولی بزار اول از این مخمصه خلاص شیم و بعد تصمیم بگیر میخوای چه بلایی سرم بیاری. الآن تو به من احتیاج داری و من به تو." نفرتاری به دروازه هرم اشاره کرد و ادامه داد:"کمکم کن از هرم بگذرم و من راز کمربند فرعون رو بهت میگم. بهت میگم که چرا این شی برای قبیله من مهمه و بعدش خودت تصمیم بگیر که منو میبخشی یا نه."

   مارک, پس از چند ثانیه خیره شدن در چشمان عسلی نفرتاری, با غرشی کوتاه سرش را به نشانه تایید پایین آورد:"راه بیفت."

   ماموریت: سه درب به داخل هرم وجود دارد. یکی از طلا, یکی از نقره و یکی از برنز. اگر کسی از درب اشتباه عبور کند, نفرین سنگینی بر جان او حاکم خواهد شد. طبق دست نوشته های باستانی, یکی از درب ها دروغ میگوید, یکی از درب ها راست میگوید و دیگری یکی دروغ و یکی راست میگوید. گروه نمیدانند که کدام از درب ها کدامند.

   درب طلا: این درب امن نیست. درب نقره امن است.
   درب نقره: درب طلا امن نیست. از درب برنز برو.
   درب برنز: این درب امن نیست. از درب طلا برو.

   درب درست کدام است؟

   جایزه مسابقه:
   به 6 نفر که جواب صحیح ارسال کنند، نفری 40 طلا هدیه داده خواهد شد.
   Images
   • Day-3.jpg

    259.02 kB, 700×482, viewed 29 times